ବିଜୁ କୃଷକ ବିକାଶ ଯୋଜନା

ଉଠାଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପତ୍ର

Biju Krushak Vikash Yojana

Application for Lift Irrigation Project

ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଠାଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ

(Community Lift Irrigation Project)

Apply Online

ଗଭୀର ନଳକୂପ

(Deep Borewell)

ଅଗଭୀର ନଳକୂପ

(Shallow Tubewell)